06 52 45 50 48 info@homeostase.com

Algemene Voorwaarden

Een aantal gedragsregels om het contact
tussen jou en mij prettig te laten verlopen

Jouw Lichaam en Geest in Dynamisch Evenwicht

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor elke behandeling en transactie tussen Homeostase en de cliënt van Homeostase, tenzij zij anders zijn overeengekomen. Wanneer een cliënt bij Homeostase een behandeling ondergaat, gaat deze automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Inspanningen
Homeostase voert de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit. Homeostase informeert de cliënt zoveel als mogelijk over de financiële consequenties van wijzigingen/aanvullingen van de behandelding.

Behandelovereenkomst
Voorafgaand aan de eerste behandeling ondertekenen cliënt en therapeut een behandelovereenkomst.

Minderjarigen
Voor de behandeling van minderjarigen dienen beide ouders/verzorgers akkoord gegeven te hebben. Tijdens de behandeling van de minderjarige is er altijd een ouder/verzorger aanwezig.

Afspraken
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren of annulering binnen 24 uur voor de afspraak wordt de gereserveerde tijd voor € 45,- in rekening gebracht.

Betaling
De tarieven van de behandelingen staan op de website van Homeostase. De tarieven voor de behandelingen vallend onder “Soepel en Pijnvrij bewegen” en “Check-Up” zijn vrijgesteld van BTW. De tarieven vallend onder “Lekker in je Vel” zijn inclusief 21% BTW. Prijswijzigingen worden, minimaal 30 dagen voordat deze ingaan, per e-mail gecommuniceerd en vermeld op de website.

De cliënt kan de betaling contant of per bank voldoen. Per bank dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

Aansprakelijkheid
Homeostase is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, medicijngebruik, gebruik van bewustzijnsverruimende middelen, werkzaamheden en/of vrijetijdsbesteding.

Recht
Op elke overeenkomst tussen Homeostase en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.